Mapa Biuletynu

 PODSTAWOWE DANE
  · Nasza lokalizacja
  · · Dane teleadresowe
  · · Przedmiot działalności
  · Status prawny
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Plan połączenia spółek Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. i Hotele Olsztyn Sp. z o.o.
  · · 2016
  · · · Hotele Olsztyn
  · · · Polski Holding Hotelowy
  · · 2017
  · · · Hotele Olsztyn
  · · · Polski Holding Hotelowy
  · · 2018
  · · · Hotele Olsztyn
  · · · Polski Holding Hotelowy
  · · · Grupa Kapitałowa Polski Holding Hotelowy
  · Organy Spółki i ich kompetencje
  · · Zarząd
  · · Rada Nadzorcza
  · · Zgromadzenie Wspólników
  · Struktura własnościowa
  · Struktura organizacyjna
 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
  · Usługi hotelarskie i gastronomiczne
  · Usługi turystyczne
  · Usługi najmu lokali mieszkalnych
  · Usługi najmu i dzierżawy pozostałych nieruchomości
  · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Rejestry i ewidencje
  · · Archiwum Zakładowe
 MAJĄTEK
  · Majątek Spółki
 REGULAMINY
  · Regulamin zasad i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność Hotele Olsztyn Sp. z o. o.
  · Regulamin komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Hotele Olsztyn Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
 ZAŁATWIANIE SPRAW
  · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · Informacje publiczne nieudostępnione w BIP
  · Stan przyjmowanych spraw
 OGŁOSZENIA RADY NADZORCZEJ
  · Uchwała Rady Nadzorczej Spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia Tekstu Jednolitego Umowy Spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o.
  · Zaproszenie firm audytorskich do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego (2019-2020), sporządzenia sprawozdań i ich weryfikację.
  · Uchwała nr 37/IX/2019 w sprawie wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania finansowego Spółki Hotele Olsztyn sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz weryfikacji pakietów i wydania opinii.
  · UCHWAŁA nr 36/IX/2019 Rady Nadzorczej Spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w sprawie: odstąpienia od wyboru oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 i 2020.
  · Zaproszenie firm audytorskich do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020.
  · Uchwała nr 34/IX/2019 w sprawie wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania finansowego Spółki Hotele Olsztyn sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 i 2010.
  · Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Hoteli Olsztyn Sp.z o. o. z siedzibą w Olsztynie
  · Rozstrzygnięcia konkursów
  · Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
  · Uchwała 83/10/2017 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki.
 PRZETARGI
  · Ogłoszenia przetargowe
  · Wzory dokumentów
  · Ogłoszenia wynajem